Privacy en wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN

I. AVG - Beleid met betrekking tot de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

Website van het Grand Curtius

Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens worden door de Stad Luik uiterst serieus genomen, zij zal daarom alles in het werk stellen om deze te beschermen.
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de Wet betreffende de bescherming van privacy in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, vraagt de Stad Luik u om kennis te nemen van haar beleid met betrekking tot de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens.
Dit beleid bepaalt en informeert u over de manier waarop de Stad Luik de informatie gebruikt en beschermt, die u aan haar doorgeeft door gebruik te maken van deze website via de volgende URL: http://www.grandcurtius.be(+ url) / of https://www.grandcurtius.be en alle subdomeinen en url's die hier direct mee verbonden zijn.
Gelieve  er rekening mee te houden dat dit beleid kan worden gewijzigd of worden aangevuld door de Stad Luik, bijvoorbeeld om te voldoen aan de ontwikkelingen in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie of technologie op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval gelden de wijzigingen voor de gebruiker vanaf het moment dat ze online komen te staan. Daarom is het raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. 

1. De identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de website van de Stad Luik
In het kader van haar activiteiten moet de Stad Luik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0207343933 met als hoofdzetel 4000 Luik, place du Marché 2, een verwerking uitvoeren van persoonsgegevens die betrekking op u zou kunnen hebben.
Vanaf dat moment is de Stad Luik een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Algemene verklaring van de Stad Luik met betrekking tot de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De Stad Luik verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten, die van toepassing zijn op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming en privacybescherming, waaronder de AVG en de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het respecteren en beschermen van uw persoonlijke gegevens, namelijk informatie over uw identiteit of informatie die betrekking op u heeft, is een prioriteit voor de Stad Luik.
De Stad Luik is daarnaast voornemens om u volledig en op inzichtelijke wijze te informeren over de manier waarop uw informatiegegevens of persoonlijke gegevens worden verwerkt.

3. Grondslagen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de Stad Luik
De Stad Luik draagt zorg voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in en ten einde zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar wettelijke verplichtingen, haar contractuele verplichtingen, uw verzoeken om diensten, het waarborgen van vitale of legitieme belangen en/of missies van openbaar belang of voortvloeiend uit de uitoefening van het openbaar gezag, waarvoor zij is aangesteld.
In bepaalde gevallen, wordt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de Stad Luik alleen met uw toestemming uitgevoerd.
Door het invoeren van uw persoonlijke gegevens via de website van de Stad Luik geeft u nadrukkelijk toestemming voor de verwerking ervan door de Stad Luik voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt, evenals voor de doeleinden die vermeld staan onderaan ieder formulier evenals in deze omschrijving van ons privacybeleid. U kunt echter op ieder moment en zonder opgaaf van redenen uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, die niet noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de dienst die door deze website geleverd wordt, intrekken:
• door een e-mail te sturen naar het volgende adres dpo@liege.be voor het verwijderen van gegevens, die door u aan ons zijn doorgegeven via de documenten op de website;

4. Type persoonlijke gegevens die worden verwerkt door de Stad Luik.
Over het algemeen kunt u de website van het Grand Curtius bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te hoeven verstrekken. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan de Stad Luik te geven, indien u deze website alleen maar raadpleegt.
Het kan evenwel voorkomen, dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie, functionaliteiten of diensten die door de Stad Luik via haar website geboden worden, indien u ervoor zou kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens, die vereist zijn voor onze applicaties of formulieren, niet te verstrekken.
Zoals, bijvoorbeeld:
• voor vragen online of om een gebruikersaccount te creëren op de website van de Stad Luik, kan het zo zijn dat de Stad Luik in bepaalde gevallen aan u moet vragen om de volgende persoonlijke gegevens in te voeren en/of te verzamelen voor de verwerking: uw naam, uw voornaam, uw titel, uw e-mailadres, uw wachtwoord, uw telefoonnummer, uw faxnummer, uw IP-adres, uw postadres, uw avatar, uw pseudoniem of gebruikersnaam, uw website, uw activiteit, uw aansluitgegevens, uw onderneming of functie, uw ondernemingsnummer, uw opleidingsniveau, uw geslacht, uw biografie, de voorgestelde producten en bepaalde bankgegevens;
• voor informatiedoeleinden of hulpvragen, de e-mailberichten die worden opgeslagen in de mailboxen waar de vragen naar toe zijn gestuurd, kunnen naast het e-mailadres van de verzender ook de naam en voornaam van deze persoon bevatten en zijn e-mailadres;
In alle gevallen verbindt de Stad Luik zich ertoe om slechts een minimum aan gegevens te verzamelen, voor zover strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de dienst die wordt verleend door of samenhangt met de website. Voor zover mogelijk wordt bij het invoeren van de gegevens aangegeven of het gaat om facultatieve of verplichte gegevens door middel van de vermelding “verplicht" (of een ander geschikt visueel kenmerk als een sterretje of een vetgedrukt element) of "naar keuze".

5. De doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens door de Stad Luik gebruikt worden
De Stad Luik kan in de volgende gevallen overgaan tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens:
a. met als doel u de informatie en diensten te verschaffen waar u om heeft verzocht;
b. met als doel om u de vereiste informatie te kunnen laten invoeren voor uw administratieve processen en het aanvragen van documenten via het e-loket;
c. om het voor u mogelijk te maken om een verzoek in te dienen via een formulier;
d. voor de behandeling van uw sollicitatie en de toezending van vacatures in overeenstemming met uw wensen;
e. voor het verzamelen van informatie om de website van het Grand Curtius en de online diensten te verbeteren (bijvoorbeeld door middel van cookies);
f. om het u mogelijk te maken om uw gegevens en voorkeuren op te slaan om het gebruik van de website via uw  gebruikersprofiel / uw account te vereenvoudigen en aangenamer te maken, zodat u niet nogmaals de bij een vorig bezoek aan de website van de Stad ingevoerde persoonlijke gegevens hoeft in te voeren;
g. om u te kunnen informeren over verschillende evenementen met betrekking tot de Stad Luik;
h. voor archiveringsdoeleinden;
i. met als doel anonieme statistieken te genereren op divers gebied, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de website van het Grand Curtius.
In alle gevallen, verbindt de Stad Luik zich ertoe om de persoonlijke gegevens, die via de website van het Grand Curtius zijn verkregen alleen te verzamelen en te verwerken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de doelstellingen, die vermeld staan in dit privacybeleid. In principe zullen uw persoonlijke gegevens nooit gebruikt worden in een ander verband dan welke is aangegeven.
In het hypothetische geval dat de Stad Luik over zou willen gaan tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een doel, dat niet vermeld staat in deze verklaring, wordt contact met u opgenomen via het e-mailadres, dat u aan ons hebt opgegeven, om u te informeren over deze nieuwe verwerking en het doel ervan, evenals over de eventuele mogelijkheid om deze verwerking te weigeren.

6. Ontvangers en overdrachten of het eventueel delen van uw persoonlijke gegevens door de Stad Luik
In principe is de Stad Luik de enige bestemmeling van de persoonlijke gegevens, die u aan haar heeft opgegeven via haar website. Uw persoonlijke gegevens, of dit in individuele vorm is of in groepsverband, zullen nimmer worden overdragen aan derden, behalve in de hierna volgende gevallen.
De Stad Luik kan uw persoonlijke gegevens delen met overheidsinstanties en vertegenwoordigers daarvan, als zij van oordeel is dat dat noodzakelijk is of passend met het oog op haar missies of legitieme belangen.
De Stad Luik kan uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan derden als de wet haar daartoe verplicht of als de Stad Luik ter goeder trouw meent, dat een dergelijke verspreiding redelijkerwijze noodzakelijk is voor het nakomen van de verplichtingen van een wettelijke procedure, om tegemoet te komen aan de verzoeken van de overheid, met het oog op een gerechtelijke procedure of om haar rechten, goederen of persoonlijke veiligheid te beschermen.
Tot slot, kan de Stad Luik uw gegevens doorgeven aan derden, onderaannemers, natuurlijke of rechtspersonen, als dit noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld hostingdienst door een derde). In dat geval hebben deze derden alleen toegang tot de persoonlijke gegevens, die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.
De Stad Luik maakt gebruik van onderaannemers in de volgende gevallen:
• voor de individuele toegang tot het systeem;
• voor aanvragen gericht aan de helpdesk;
• voor het onderhoud en de ondersteuning van de applicatie en de infrastructuur waardoor deze gehost wordt;
• voor het opslaan en hosten van gegevens;
• voor de elektronische mailboxen van het eerste hulpniveau van de betreffende diensten van het gemeentebestuur;
Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden, die geen deel uitmaken van de genoemde bestemmelingen of die niet vallen onder het aangegeven juridisch kader, onverminderd de eventuele overdracht van deze gegevens aan organen die belast zijn met een controle- of inspectietaak naar Belgisch recht.
In alle gevallen zal de Stad Luik erop toezien dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven ondanks deze overdracht. Ten slotte, verzekert de Stad Luik zich ervan, dat de bestemmelingen passende waarborgen invoeren en de strikte voorwaarden naleven op het gebied van de vertrouwelijkheid, het gebruik en de bescherming van de gegevens.
In principe, verstrekt de Stad Luik uw gegevens uitsluitend aan natuurlijke of rechtspersonen uit landen waar het beschermingsniveau van persoonlijke gegevens op zijn minst gelijk is aan het niveau in België. Als de Stad Luik van dit principe wil afwijken, zal zij u daarvan op de hoogte stellen en uw toestemming vragen.
In geen enkel geval zal de Stad Luik of een van haar onderaannemers, gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking, of bestemmelingen, uw persoonlijke gegevens verhandelen of gebruiken voor marketingdoeleinden.

7. Vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen genomen door de Stad Luik om misbruik of inbreuk van of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen
De Stad Luik neemt de nodige technische, fysieke, wettelijke en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Met dit doel, stelt zij een aantal materiële, elektronische en administratieve procedures in, die regelmatig worden geëvalueerd en geüpdatet, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen iedere vorm van ongeoorloofde toegang, om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te waarborgen, en om het juiste gebruik van de verkregen informatie te garanderen voor de uitvoering van de betreffende verwerking.
Het voorgaande houdt onder meer in, dat alleen de door de Stad Luik aangewezen medewerkers toegang hebben tot uw gegevens, en dit uitsluitend via hun gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord. De medewerkers van de Stad Luik, die toegang hebben tot informatie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd, zijn er bovendien aan gehouden deze informatie te beschermen in overeenstemming met het beleid van de Stad Luik op het gebied van privacybescherming en bescherming van persoonlijke gegevens. De personen, die in contact komen met uw gegevens, dienen zich onder andere te houden aan een Privacybeleid en aan een IT charter en zich ertoe verbinden om af te zien van het gebruiken van persoonlijke informatie voor andere doelen dan de diensten die zij verondersteld worden te leveren.
In dezelfde zin, draagt de Stad Luik er zorg voor, dat de onderaannemers waarop zij eventueel een beroep doet dezelfde garanties bieden voor de bescherming van uw gegevens als de welke worden beschreven in deze verklaring. Iedere onderaannemer ondertekent een contract met de Stad Luik, waardoor hij wettelijk gehouden is de wetgeving, die van toepassing is op het gebied van de bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens, te respecteren.

8. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens en de verwijdering van deze gegevens door de Stad Luik
Uw verzamelde persoonlijke gegevens worden beperkte tijd bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking ervan en alleen voor de termijn die noodzakelijk is voor deze verwerking of voor de in de toepasselijke wetgeving voorziene termijn. Als deze termijn verlopen is, worden de gegevens voorgoed verwijderd.
Deze termijnen zijn van toepassing behoudens bijzondere wettelijke bepalingen, die voorzien in een kortere of langere bewaartermijn.

9. De rechten van de personen waarvan de persoonlijke gegevens door de Stad Luik worden verwerkt
Alle vragen om informatie of eventuele bezwaren met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens door de Stad Luik, dienen te worden gericht aan de Data Protection Officer (DPO) van de Stad Luik.
De Stad Luik verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk op uw vragen te reageren. Echter, de Stad Luik laat u weten, dat zij het recht heeft, in het voorkomende geval, om zich te verzetten tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken (vanwege het aantal of het herhaaldelijk of systematische karakter ervan).
Ten einde de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, moet ieder verzoek betreffende de uitvoering van uw rechten, gericht aan onze DPO, een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bevatten, voorzien van uw handtekening. Deze kopie wordt aan u teruggezonden samen met uw verzoek en de gewenste informatie of de inaanmerkingneming van uw verzoek. Indien een dergelijk document ontbreekt, kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen vanwege het ontbreken van voldoende zekerheid met betrekking tot de identificatie van de eigenaar van de betreffende rechten.
De volgende rechten worden u gewaarborgd in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming:
• het recht op informatie en recht op transparantie, zowel spontaan als op verzoek;
• het recht op inzage en het recht op toegang;
• het recht op rectificatie of correctie;
• het recht op vergetelheid en het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen;
• het recht op vrije toestemming en het recht om de gegeven toestemming in te trekken;
• het algemene recht van verzet en/of tegen prospectie of tegen direct marketing;
• het recht op beperking van de verwerking;
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid of dataportabiliteit;
• het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van uw persoonsgegevens;
• het recht op informatie over veiligheidslekken, die u betreffen, in het voorkomende geval.
U heeft natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen of bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of de DPO van de Stad Luik, indien u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de bepalingen van deze verklaring of de geldende regelgeving.

10. Verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonlijke gegevens
De juistheid van de verstrekte gegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website en de diverse online diensten, die worden aangeboden door de website(s) van de Stad Luik.
De gebruiker is de enige die verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn account. Iedere log-in, aanvraag of verstrekking van gegevens, die wordt uitgevoerd vanaf de account wordt verondersteld te zijn uitgevoerd door de gebruiker en onder diens volledige verantwoordelijkheid.
In geval van verlies, diefstal of fraude van zijn gebruikersnaam, dient de aanvrager de Stad Luik hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
De Stad Luik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een onderbreking, een storing, een schorsing of beëindiging van de online diensten om welke reden dan ook of voor materiële of immateriële schade, die voortvloeit uit de verbinding.
Het gebruik maken van online diensten impliceert de acceptatie van de eigenschappen en beperkingen van het Internet netwerk, met name wat betreft de technische prestaties, de reactietijd met betrekking tot het raadplegen, vragen stellen over of verstrekken van informatie, de risico's die samenhangen met de verbinding en, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke fraude en de risico's op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren. De Stad Luik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer storingen op het internet netwerk, of een configuratieprobleem of probleem in verband met een bepaalde browser.
De Stad Luik kan niet garanderen dat de online diensten ononderbroken worden aangeboden De Stad Luik kan niet aansprakelijk worden gehouden indien, door overmacht of door gebeurtenissen buiten haar wil om, zij gedwongen is de online diensten te staken, te beperken of de gebruiksvoorwaarden ervan aan te passen. De Stad Luik ziet af van iedere aansprakelijkheid voor het geval dat de online diensten niet beschikbaar zouden zijn of in geval van een gebrekkige werking van de middelen, die hen niet verweten kan worden, of in het geval dat de door de aanvrager verstrekte informatie zou worden vernietigd om redenen die niet aan hen te wijten zijn.
De Stad Luik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, materieel of immaterieel, toegebracht aan de internetgebruiker, zijn computerapparatuur of de gegevens die hierop zijn opgeslagen, of voor om het even welk direct of indirect gevolg, dat hieruit kan voortvloeien.

11. Contactpersoon(personen)
• Contactgegevens van de DPO: Mevrouw Danielle ADRIAENSSENS DPO van de Stad Luik Place du marché, 2, 4000 Luik. België. dpo@liege.be
• Gegevensbeschermingsautoriteit (voormalig Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer): ADP Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. België. +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
II. Intellectueel eigendom

Deze website behoort toe aan het gemeentebestuur van Luik, hierna genoemd de ‘Stad Luik’. Het geheel van de samenstellende elementen is eigendom van de Stad Luik en beschermd door het auteursrecht. Iedere vorm van reproductie, gedeeltelijk of geheel, is verboden.
De Stad Luik is eigenaar van de domeinnaam www.grandcurtius.be evenals van alle subdomeinen en de direct daaraan verbonden url's.

III. Website

De website is in september 2018 ontwikkeld in samenwerking met Studio Debie.

IV. Eindredacteur

De eindredacteur voor de website van de Stad Luik is de heer Philippe ROUSSELLE, Algemeen directeur.

V. Beheer van de website

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door de Afdeling Communicatie van de Musea van de Stad Luik.
De Stad Luik beoogt de internetgebruikers te voorzien van precieze, eenduidige en juiste informatie. Mocht een internetgebruiker onverhoopt onjuiste of foutieve informatie aantreffen op de pagina's, dan kan hij dit aangeven door een e-mailbericht te sturen naar: infograndcurtius@liege.be
De op de website gepubliceerde teksten kunnen geen aanleiding geven tot enigerlei terugvordering.
Deze website bevat een groot aantal links naar andere websites, op de inhoud waarvan de Stad Luik geen controle heeft. De Stad Luik ziet af van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie die daar te vinden is.
Een aantal webpagina's worden vertaald. Deze vertalingen worden verzorgd door een extern vertaalbureau of door de Stad Luik zelf.